Fonds medische ongevallen

Bij de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van de schade als gevolg van de geneeskundige verzorging, die op 2 april 2010 in werking is getreden, werd een Fonds voor Medische Ongevallen (FMO) opgericht om tussenbeide te komen om advies te geven en eventueel een schadevergoeding toe te kennen aan patiënten die menen schade te hebben geleden ten gevolge van de verstrekking van geneeskundige verzorging.

 

3. Toepassingsgebieden

oth
De wet is van toepassing op
 
  • verstrekkingen van gezondheidszorg,
  • toegepast in België,
  • met ingang van 2 april 2010,
  • die schade hebben veroorzaakt die niet is voorgeschreven,
  • schade die niet het gevolg is van medisch onderzoek,
  • schade die niet het gevolg is van zuiver esthetische behandelingen,
  • schade die nog niet is vergoed geweest,
  • schade waarvan de patiënt of zijn vertegenwoordigers nog geen definitief voorstel tot schadeloosstelling hebben aanvaard,
  • feiten waarover geen rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
  •  
Welke zorgverleners?

De wet is van toepassing op gezondheidszorg verstrekt door een zorgverlener zoals bedoeld in het K.B. nr.78 of door een verzorgingsinstelling.
Een beperkt aantal beroepen valt niet onder het toepassingsgebied van deze wet. Beroepsbeoefenaars van niet-conventionele praktijken (bijvoorbeeld homeopaten en acupuncturisten) worden momenteel nog uitgesloten, behalve wanneer deze praktijken worden uitgeoefend door een erkende zorgverlener in de zin van het K.B. nr.78.
 
Al de verzorgingsinstellingen (met uitzondering van de rustoorden voor bejaarden - ROB) vallen onder het toepassingsgebied van de nieuwe wet.

Welke zorgverstrekkingen?

Om beroep te kunnen doen op het Fonds,  moet de aanvrager een causaal verband aantonen tussen de verstrekking van gezondheidszorg en de schade.
 
In principe is de wet van toepassing op alle verleende gezondheidsdiensten, met uitzondering van de wettelijke toegestane uitzonderingen. Een verstrekking van gezondheidszorg wordt omschreven als een door een zorgverlener verstrekte dienst met het oog op het bevorderen, het vaststellen, het behouden, het herstellen of het verbeteren van de gezondheidstoestand van de patiënt of met het oog op de begeleiding van de patiënt bij het sterven.
 
WEL: Dat geldt ook voor contraceptie, abortus, het uitvoeren van medisch begeleide bevruchtingstechnieken en het uitvoeren van bevallingen. De wet is eveneens van toepassing wanneer er gezondheidszorg verstrekt wordt naar aanleiding van orgaanwegneming en – transplantatie. Hetzelfde geldt voor de gezondheidszorg die verstrekt wordt naar aanleiding van de wegneming van ander lichaamsmateriaal, zoals weefsels en cellen, en dit niettegenstaande het bestaan van een specifieke wetgeving.
 
WEL: De ziekenhuisinfecties volgen hetzelfde systeem als andere soorten schade ten gevolg van verstrekte gezondheidszorg. Er zal daarbij geen vermoeden van aansprakelijkheid bestaan.
 
NIET: De wet is niet van toepassing op de experimenten op de menselijke persoon waarvoor er een aparte wetgeving op basis van foutloze aansprakelijkheid werd ontwikkeld. Dezelfde redenering is van toepassing voor de schade als gevolg van een gebrekkig product.
 
NIET: De verstrekkingen van gezondheidszorg met een esthetisch doel die niet vergoed worden door de sociale zekerheid zijn eveneens uitgesloten (bijvoorbeeld bepaalde chirurgische ingrepen zonder reconstructief doel).
 
WEL: Sommige esthetische of cosmetische ingrepen hebben een therapeutisch of herstellend effect (bijvoorbeeld een reconstructieve ingreep na zware brandwonden). Deze worden wel vergoed door de ziekte- en invaliditeitswet en vallen bijgevolg wel onder de wet medische ongevallen.
 
NIET: Wanneer zorgverleners optreden als orgaan van een verzorgingsinstelling, maar geen gezondheidszorg verstrekken, vallen zij niet onder het toepassingsgebied van de wet medische ongevallen. Diensten van een verzorgingsinstelling die geen (voldoende) band vertonen met de verstrekking van gezondheidszorg vallen evenmin onder de wet. Het betreft hier bijvoorbeeld poets- en cateringdiensten.

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07