1. Data Protection Policy

oth

De Europese Algemene Verordening over Gegevensbescherming (AVG, GDPR) is in werking getreden op 25 mei 2018. Omdat de medewerkers van AMMA VERZEKERINGEN de persoonsgegevens van haar leden en van hun familie beheren, moeten we ons voegen naar deze nieuwe regelgeving.

Wij weten dat u er op vertrouwt dat AMMA VERZEKERINGEN uw privéleven respecteert en uw gegevens beschermt en wij nemen deze verantwoordelijkheid zeer ernstig.

Daarom grijpen wij deze gelegenheid aan om onze beschermingsprocedures voor uw persoonsgegevens die u toevertrouwt aan AMMA nog te verscherpen, om het even waar de betrokken personen verblijven.

Wat doet AMMA VERZEKERINGEN al om uw persoonsgegevens te beschermen?

Al lang vóór de AVG waren de directieven binnen AMMA er op gericht uw gegevens te beschermen. In dit document wordt aandacht besteed aan de maatregelen die door AMMA Verzekeringen werden genomen in dit verband.  Wij geven u de mogelijkheid uw gegevens te controleren en we laten u beslissen indien en hoe ze gebruikt en gedeeld worden.

Om uw gegevens te beschermen gebruiken bij databanken die enkel met een paswoord toegankelijk zijn, en die opgeslagen worden op servers beveiligd met fire walls.

De medewerkers volgen regelmatig verplicht bij te wonen vormingssessies over informatie beveiliging.

Hoe heeft AMMA VERZEKERINGEN zich voor bereid op de AVG?

Eerst en vooral hebben we een risico analyse en – evaluatie opgesteld. Dit leidde ons tot begrip over de impact van de Verordening op onze procedures en de wijzigingen die nodig zouden zijn om ons te voegen naar de bepalingen van de AVG. De analyse bracht ons er toe ons toe te concentreren op volgende domeinen:

  • Inventaris van de procedures: in het licht van Art. 30 van de AVG hebben we een inventaris opgemaakt van al onze activiteiten van gegevensverwerking
  • Juridische grondslag: we hebben onze procedures onderzocht om zeker te zijn over de juridische grondslagen en de geldige redenen om gegevens te verzamelen
  • Beleid en verwittigingen: wij hebben onze website aangepast om zo te beantwoorden aan de verwachtingen van AVG
  • Gegevensbeheer:  we hebben de termijnen van bewaring van de gegevens opnieuw onderzocht om er zeker van te zijn dat wij gegevens niet langer bewaren dan nodig
  • Het hacken van gegevens:  we hebben onze gedragslijnen voor het geval van hacking van gegevens aangepast om zo te beantwoorden aan de AVG-regels. De veiligheid en de bescherming van ons informaticanetwerk is een bijzondere zorg en er wordt actief getest op hacking risico’s.

Juridische informatie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is AMMA VERZEKERINGEN OV, met zetel aan de Kunstlaan 39/1 te 1040 BRUSSEL. Voor elke vraag over dit onderwerp kunt u de gegevensbescherming verantwoordelijke contacteren op het adres: dpo@amma.be.

De persoonsgegevens die onder andere via deze website en via de e-newsletter verkregen worden verwerkt AMMA voor volgende doeleinden: beheer van verzekeringen, geschillenbeheer, klantenbeheer. De persoonsgegevens kunnen daarenboven verwerkt worden voor statistische doeleinden en om onze diensten te verbeteren.

De voornaamste juridische grondslag voor deze verwerking is de Wet van 4 april 2014 over de verzekeringen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om u op de hoogte te houden van onze nieuwe producten en diensten (direct marketing).

Wij maken uw persoonsgegevens over aan onze verzekerings- en herverzekeringspartners, met respect voor de hierboven vermelde doeleinden. In geen enkel geval geven wij uw persoonsgegevens door aan andere derden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de volledige looptijd van uw verzekeringsovereenkomsten, en nog langer dan tot op het einde van de overeenkomsten: gedurende de wettelijke verjaringstermijn.

Wanneer alle wettelijke vereisten vervuld zijn geniet u van het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en van het recht tot rechtzetting, van verwijdering, de beperking of het verbod tot verwerking, het recht op overdraagbaarheid en het recht uw toestemming in te trekken.

Het vereiste om persoonsgegevens -inclusief medische gegevens- te leveren kan, naar gelang van het geval, een reglementaire of een contractuele basis hebben en kan het al dan niet afsluiten van een overeenkomst bepalen. Het is verplicht ze af te leveren. Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot een weigering of de verbreking van de overeenkomst samen met de toepassing van de sancties voorzien in de wet in geval van vergetelheid of onjuistheid.

U hebt het recht een klacht neer te leggen bij de betrokken afdeling van AMMA VERZEKERINGEN, bij de klachtendienst (via compliance@amma.be) of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be)

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07

Inschrijven op onze nieuwsbrief