AMMA-Individuele Ongevallen

Een ongeval is snel gebeurd: thuis, tijdens uw verplaatsing, bij de beoefening van uw favoriete sport, op vakantie... De kosten voor medische verzorging kunnen hoog oplopen. Bij tijdelijke invaliditeit verliest uw bron van inkomen.

Bent u permanent arbeidsongeschikt, dan moet u uw woning misschien aanpassen aan uw handicap, moet u om medische redenen ook van beroep veranderen en een nieuwe opleiding volgen. Bij overlijden ten slotte, wilt u uw nakomelingen niet in kou laten staan.

Bij AMMA geniet u van een solide dekking na een ongeval, en dit voor een bescheiden bijdrage.

De verzekering Individuelle Ongevallen is een verzekeringsovereenkomst waarbij AMMA zich ertoe verbindt de overeengekomen vergoedingen te storten aan de verzekerde wanneer hij/zij het slachtoffer is van een ongeval overkomen tijdens zijn privéleven of tijdens zijn aangegeven beroepsactiviteiten.

De volgende waarborgen zijn verzekerd indien gespecificeerd in de bijzondere voorwaarden:

 • Overlijden:
  Als de verzekerde uiterlijk drie jaar na het ongeval overlijdt, wordt de overeengekomen vergoeding aan de aangeduide begunstigde uitbetaald.
 • Blijvende invaliditeit:
  Als het ongeval een blijvende fysiologische invaliditeit als gevolg heeft, wordt de overeengekomen vergoeding aan de verzekerde uitbetaald. De invaliditeit wordt bepaald bij de consolidatie van de letsels, ten laatste drie jaar na het ongeval, op basis van de invaliditeitsgraden die vastgesteld zijn volgens de ‘Officiële Belgische schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit’.
 • Tijdelijke invaliditeit ;
 • Behandelingskosten ;
 • Bijstand en juridische bijstand.

De ongevallen ingevolge sportactiviteiten als onbezoldigd liefhebber en de ongevallen die zich voordoen wanneer de verzekerde bestuurder of passagier is van een vervoermiddel te land zijn in de waarborgen van het contract begrepen.

Deze lijst is niet uitputtend. Voor de exacte reikwijdte van de garantie en contractuele beperkingen verwijzen we naar de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn in het gedeelte "Referentiedocumenten".

De belangrijkste risico’s die niet gedekt zijn:

 • ongevallen die het gevolg zijn van een opzettelijke daad van de verzekerde, de verzekeringnemer of de begunstigde;
 • de zelfmoord of de poging daartoe;
 • ongevallen overkomen aan de verzekerde wanneer deze zich hetzij in een toestand van dronkenschap of alcoholintoxicatie bevindt;
 • de gevolgen van een toestandsverergering veroorzaakt door een vertraging in de medische behandeling of door het niet volgen van de medische voorschriften;
 • ongevallen die zich voordoen tijdens het beoefenen van extreme sporten;
 • de ongevallen voortvloeiend uit weddenschappen, uitdagingen of uit kennelijk roekeloze daden van de verzekerde (tenzij deze daden gesteld werden ter vrijwaring van in gevaar verkerende personen of goederen).

Deze uitsluitingen zijn van toepassing op alle waarborgen vermeld in rubriek 2 indien gespecificeerd in de bijzondere voorwaarden.

Deze lijst is niet uitputtend. Voor de exacte reikwijdte van de garantie en contractuele beperkingen verwijzen we naar de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn in het gedeelte "Referentiedocumenten".

Gelieve kennis van alle onderstaande documenten te nemen alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in onze kantoren/ bij uw bemiddelaar:

De volgende documenten bevatten ook aanvullende informatie over de verzekering Individuele Ongevallen van AMMA:

 • De polis Individuele Ongevallen van AMMA is een ongevallenverzekering onderworpen aan het Belgisch recht.
   
 • Dit verzekeringscontract is een product van AMMA VERZEKERINGEN - Kunstlaan 39/1, 1040 Brussel BTW BE 0409.003.270 - een onderlinge verzekeringsmaatschappij opgericht in 1944 en erkend voor de branches van de niet-levensverzekeringen (1a 2 3 8 9 10a 10b 12 13 17) door de Nationale Bank van België onder de code 0126.
   
 • De verzekering Individuele Ongevallen van AMMA is een jaarcontract dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij ten minste 3 maanden voor de vervaldatum van het contract een opzegging wordt verstuurd.
   
 • Als u een klacht heeft, kunt u deze indienen bij de betreffende afdeling van AMMA Verzekeringen of bij de klachtendienst van AMMA (via compliance@amma.be). Als de voorgestelde oplossing niet bevredigend is, kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in B-1000 Brussel, tel. +32 (0)2 547 58 71 - E-mail: info@ombudsman-insurance.be - Web: www.ombudsman-insurance.be). Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan het recht van de verzekerde om gerechtelijke stappen te ondernemen.
prod

Vragen over producten

02/209 02 21 Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07

Inschrijven op onze nieuwsbrief