Toelichting aangaande de nieuwe begrippen ‘kosten en lasten’.

De wet verplicht ons, met ingang van dit jaar, het model van onze kwitantie, ook vervaldagbericht genoemd, aan te passen. Dit document dient voortaan, integraal en zonder enige wijziging, de tekst van artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 2 mei 2017 te bevatten (zie de cursieve tekst hieronder).

De informatie over de kosten en lasten als bedoeld in afdeling 2 wordt meegedeeld aan de cliënt, onmiddellijk gevolgd door een als volgt opgestelde waarschuwing:
"Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel de geraamde kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere elementen in aanmerking moet nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises of de uitsluitingsclausules.
De hierboven opgegeven ramingen geven een beter zicht op het premiegedeelte dat wordt aangewend voor de dekking van het risico dat door de verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, na aftrek van de taksen en bijdragen alsook van de acquisitie- en administratiekosten, bestaat immers uit het gedeelte van de premie dat wordt aangewend om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten en uit de andere kosten dan hierboven vermeld (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten van de schadegevallen en het beheer ervan).
Deze ramingen zijn berekend op grond van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van de verzekeringsonderneming, als goedgekeurd door haar algemene vergadering.".

(art. 5, A.R. 2/5/2017)

 

Nieuwe kwitantie

oth

Waarover gaat het ?

De tekst herinnert eraan dat men zich, bij het vergelijken van verzekeringen, niet mag beperken tot het vergelijken van de bijdrage of de kosten, maar dat men ook aandacht moet besteden aan de reikwijdte van de waarborgen en de dekkingsvoorwaarden van de verzekeringspolis.

Op de voorzijde van de nieuwe kwitantie vindt u de essentiële informatie voor de betaling van uw bijdrage. Op de keerzijde vindt u de details van de berekening van de bijdrage, algemene informatie over onze producten en de wettelijk verplichte gegevens.

Wij herinneren u eraan dat u door verbinding te maken met het beveiligde deel van onze website MY AMMA, toegang krijgt tot de volledige tekst van uw verzekeringspolissen.

Bijdrage en niet premie

Bij AMMA hebben wij het over bijdragen en niet over premies.

Wat is het verschil ? AMMA is een onderlinge verzekeringsvereniging waarvan u automatisch lid bent door het onderschrijven van een verzekeringspolis. U bent dus ook geen ‘klant’ maar een ‘sociëtaris’.

U betaalt dus een bijdrage aan uw vereniging om gedekt te worden door uw verzekeringscontracten.

Lexicon van de nieuwe kwitantie

  • Omvang van de waarborgen : dit zijn waarborgen waarvoor u verzekerd/gedekt bent
  • Netto Premie : Na aftrek van acquisitie-en administratiekosten wordt dit deel van de bijdrage gebruikt voor het beheer en het betalen van de schadegevallen gedekt door uw verzekeringspolis.
  • Acquisitiekosten : dit zijn de kosten die we maken om onze diensten aan u te presenteren, u te adviseren, u een voorstel op maat af te leveren en uw dossier te behandelen. Ze dekken een eventuele vergoeding voor de makelaar, maar ook advertentiekosten, de kosten voor het opstellen van de polis en het regelen van de medische acceptatie.
  • Administratiekosten : dit zijn de kosten voor het bijwerken van uw polis. Elke dag opnieuw zetten wij ons in om onze sociëtarissen een optimale service te verlenen. Dit objectief wordt bereikt door de inzet van personen, middelen en de benodigde infrastructuur. Alle hieraan gerelateerde kosten vallen onder de noemer administratiekosten.
  • Taksen : dit zijn de taksen en diverse bijdragen opgelegd door de overheid
  • Kosten : dit zijn de kosten gemaakt voor de uitgifte van de kwitantie

In de praktijk ?

Elke verzekeringsbijdrage bevat diverse kosten en lasten zoals hierboven omschreven. Als gevolg van de nieuwe wet, worden ze per tak afzonderlijk vermeld.

Het grootste deel van uw bijdrage wordt gebruikt om u te verzekeren en onze beloftes naar vergoeding toe, te respecteren.

Elektronische kwijtingen

U wilt uw steentje bijdragen voor een beter milieu? 

Ontvang vanaf nu de vervaldagberichten van uw verzekeringspolissen per e-mail .
Stuur een e-mail naar info@amma.be met de vermelding « kwijtingen per e-mail » met uw naam en uw contractnummer(s) ; of doet het via ons Online formulier.

Vragen over producten

02/209 02 01Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07