Tips om te starten in de zorgsector

Proficiat: je staat aan de start van een beloftevolle carrière! AMMA, marktleider medische beroepsaansprakelijkheid en de geprefereerde onderlinge verzekeringsonderneming van 40.000 collega-zorgverleners, zet je graag op weg.

Wegwijs in de zorgsector voor artsen

Ben je een startende arts? Het stappenplan hieronder vat samen wat je zeker niet mag vergeten.

1) inschrijving bij de Orde Der Geneesheren
2) Inschrijving bij de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren
3) Aanvraag van een RIZIV-nummer
4) Financiering van je gewaarborgd inkomen en pensioen met de sociale voordelen RIZIV
5) Aansluiting bij een ziekenfonds
6) Zelfstandige? Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds en de Kruispuntbank van Ondernemingen
7) STARTPLUS: je beroepsaansprakelijkheid gratis en andere onmisbare verzekeringen tegen aanzienlijke kortingen het 1e verzekeringsjaar
ADDENDUM: VERSCHILLEN IN FUNCTIE VAN HET STATUUT VAN DE ARTS

1) Inschrijving bij de Orde Der Geneesheren

Eens je jouw diploma bekomen hebt, ontvang je automatisch een voorlopig visum van de FOD Volksgezondheid op je domicilieadres. Is dit niet het geval, dan moet je zelf je diploma laten viseren bij de FOD Volksgezondheid.

2) Inschrijving bij de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren

Het wettelijk vereiste diploma (voor pas afgestudeerden volstaat het attest) moet worden getekend (geviseerd) door de provinciale geneeskundige commissie van de provincie waarin je je vestigt (zie nuttige adressen). Voor het visum wordt een fiscale zegel van 5 euro gevraagd. De fiscale zegel is te koop in elk postkantoor.

Voor te leggen documenten bij de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren wanneer je je wilt inschrijven:

 • het voorlopig visumnummer
 • diploma of geviseerd attest
 • bewijs van goed gedrag en zeden, maximum drie maanden oud (te verkrijgen op het gemeentehuis van je woonplaats)
 • een recto-verso kopie van je identiteitskaart

Bij de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren moet je een verklaring van de plaats van de vestiging invullen. Je krijgt een ordenummer. Ter plaatse vul je ook een document in om je RIZIV-nummer aan te vragen. De Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren tekent dit document voor akkoord. Met dit document kan je jouw RIZIV-identificatienummer aanvragen.

Naar de adressen van de Provinciale Raden van de Orde van Geneesheren.

Ben je een huisarts? Vergeet dan niet je te in schrijven bij de kring van huisartsen van je stageplaats. Deze kring organiseert de wachtdiensten.

3) Aanvraag van een RIZIV-nummer

Hiertoe dien je een schriftelijke aanvraag in bij de Dienst Erkenning van Gezondheidszorgberoepen van de FOD Volksgezondheid, die op zijn beurt alle gegevens doorstuurt naar het RIZIV. Het RIZIV bezorgt je je persoonlijke RIZIV-nummer per post.

Te vermelden in je aanvraag:

 • de discipline waarop je aanvraag betrekking heeft
 • de aanvangsdatum van je stage
 • de gegevens van de stagedienst(en)
 • de naam en het akkoord van de stagemeester(s) en/of stagemeester-coördinator
 • adres in België bij stage in het buitenland

Deze documenten moet je eraan toevoegen:

 • het attest van inschrijving in de lijst van de orde
 • de overeenkomst tussen kandidaat en stagemeester of de verantwoordelijke instelling m.b.t. de vergoeding en de duur
 • het attest van aanvaarding voor de discipline door de faculteit geneeskunde

Vergeet niet alle bovenstaande documenten door te sturen naar volgend adres:

FOD Volksgezondheid
Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg
Eurostation II, Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 BRUSSEL
Tel.: 02 524 97 97, E-mail: info@health.fgov.be, Website: www.health.fgov.be

Je krijgt vervolgens een identificatienummer, dat wordt vermeld op de getuigschriften voor verstrekte hulp. Daarmee kunnen de patiënten terugbetaling krijgen. Vergeet niet het adres op te geven waarnaar het RIZIV de briefwisseling mag sturen. Voor aanvragen van getuigschriften voor verstrekte hulp kan je bij het RIZIV-contactcenter terecht (zie nuttige links).

Voor te leggen documenten bij deze aanvraag:

 • kopie van het RIZIV-nummer

 • privéadres en adres van de praktijk.

4) Financiering van je gewaarborgd inkomen en pensioen met de sociale voordelen RIZIV

Dan moet je een verzekeringsmaatschappij aanduiden die jouw gratis RIZIV-toelage (sociale voordelen RIZIV) zal beheren.

Artsen die de honoraria en de bepalingen naleven van het RIZIV-akkoord, hebben recht op een jaarlijkse uitkering van het RIZIV, de sociale voordelen RIZIV. Dit stelsel heet het sociaal statuut. Het eerste jaar na de beëindiging van je studies worden ze pro rata berekend in functie van de datum waarop je jouw definitieve RIZIV-nummer bekomen hebt.

De uitkering van het RIZIV bedraagt 4.505,82 EUR (bedrag 2014) voor de artsen die voor hun volledige activiteit geconventioneerd zijn en 2.199,76 EUR (bedrag 2014) voor de artsen die voor een gedeelte van hun activiteit geconventioneerd zijn.

Je kunt dit bedrag gebruiken om een verzekeringspolis gewaarborgd inkomen af te sluiten of een pensioenkapitaal op te bouwen. Je kunt eveneens een combinatie van beide verzekeringspolissen overwegen.

De combinatie van beide dekkingen verschaft je een financiële zekerheid zowel bij arbeidsongeschiktheid als op het ogenblik van je pensioen. Je kiest zelf de verhouding tussen de gewenste waarborgen.

Bij AMMA kun je van deze verzekeringsformules genieten zonder enige financiële tussenkomst te leveren: de premie zal immers door het RIZIV betaald worden. Bovendien handelt AMMA alle formaliteiten voor het verkrijgen van deze uitkeringen af.

5) Aansluiting bij een ziekenfonds

Als je als arts van start gaat, moet je je aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze.
De adressen van de ziekenfondsen vind je hier terug.

6) Zelfstandige? Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Als zelfstandige moet je je binnen de 90 dagen inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds. Doe je dit niet, dan krijg je een administratieve geldboete met een minimum van 200 EUR en een maximum van 2.000 EUR opgelegd.

Je betaalt driemaandelijks sociale bijdragen aan het sociaal verzekeringsfonds. De berekening ervan is verschillend voor startende zelfstandigen en zelfstandigen die al drie jaar een praktijk hebben. Als startende arts kies je die eerste drie jaar best voor een bijdrageberekening op basis van wat je reëel denkt te verdienen. Zo vermijd je hoge rekeningen achteraf. Het alternatief is de betaling van een voorlopige fictieve bijdrage: Als je beginnende zelfstandige bent, kent het sociaal verzekeringsfonds je netto-beroepsinkomen immers nog niet en kan je dus voorlopige bijdragen betalen, berekend op een forfaitair geschat inkomen van 12.870,43 euro (bedrag 2015).

Deze sociale bijdrage geeft recht op verschillende voordelen als kraamgeld en kinderbijslag, moederschapsrust, uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, faillissement en pensioen. AMMA werkt samen met verzekeringsfonds Xerius.

Verder dienen artsen zich in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit houdt in dat de arts een ondernemingsnummer verkrijgt, dat dient als uniek identificatienummer t.o.v. alle overheden. Startende artsen of vennootschappen van artsen moeten hiervoor langs gaan bij een ondernemingsloket. 

7) STARTPLUS, onmisbare verzekeringen tegen forse kortingen

AMMA werd in 1944 opgericht door de zorgsector vanuit de nood aan een beter en efficiënter beheer van de verzekeringsbehoeften waarmee medische en paramedische beroepen geconfronteerd worden. AMMA ontwikkelde verschillende contracten afgestemd op de eigenheid van het beroep, voor een optimaal beheer van jouw volledige verzekeringsportefeuille.

Belangrijk voor HAIO’s en ASO’s! Gezien het stijgend aantal klachten aan het adres van medici, mag je niet vergeten om een verzekering voor je beroepsaansprakelijkheid af te sluiten, vóór de start van je activiteit. De verzekering medische beroepsaansprakelijkheid is bovendien het eerste verzekeringsjaar gratis voor starters. Wij bundelen een aantal andere onmisbare verzekeringen tegen forse kortingen in het STARTPLUS pakket.

Neem je als starter meerdere verzekeringen bij ons, dan krijg je het 1e jaar 5% extra korting op elke polis per bijkomende polis die je bij ons afsluit. De maximum korting per polis kan zo oplopen tot 50%.

ADDENDUM: VERSCHILLEN IN FUNCTIE VAN HET STATUUT VAN DE ARTS

 • De geneesheer werkt enkel in zijn praktijk

Als beoefenaar van een vrij beroep is hij onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen en moet hij aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds van zijn keuze binnen de 90 dagen na aanvang van de beroepsactiviteit. AMMA helpt je graag bij je aansluiting!

 • De geneesheer werkt uitsluitend voor een inrichting (ziekenhuis, centrum of medische dienst,...)

Als hij op grond van een arbeidscontract met die inrichting verbonden is, is hij onderworpen aan de sociale zekerheid van werknemers, om het even hoe hij betaald wordt. Anders wordt hij onderworpen aan het stelsel van de sociale Zekerheid van Zelfstandigen.

 • De geneesheer werkt voor een inrichting en heeft eveneens een eigen praktijk

Als de inrichting hem uitsluitend een vast bedrag betaalt zal hij zowel aan de sociale zekerheid voor de werknemers onderworpen zijn als aan het sociaal statuut voor zelfstandigen. Het gaat over een gesalarieerde activiteit. Het aantal maandelijkse werkuren moet minstens de helft bedragen van het aantal maandelijkse werkuren van een werknemer die voltijds in dezelfde inrichting of sector werkt. Zijn zelfstandige activiteit zal als bijberoep worden beschouwd en hij zal verminderde bijdragen moeten betalen. Enkel de inkomsten uit zijn praktijk zullen worden gebruikt voor de vaststelling van zijn bijdragen.

Als de inrichting hem anders bezoldigt dan exclusief met een vast bedrag, zal hij enkel onderworpen worden aan het sociaal statuut van zelfstandigen voor het geheel van zijn activiteiten. De verschuldigde bijdragen worden berekend op het geheel van de inkomsten.

 • De geneesheer volgt een specialisatie

Sinds 1.4.1983 is de geneesheer die gedurende zijn specialisatie aan een universitair ziekenhuis verbonden is, onderworpen aan de sociale zekerheid voor werknemers voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering en voor het kindergeld.  De werkgever is het universitair ziekenhuis waar hij de vorming volgt. Dat gold enkel voor wie een vorming in een universitair ziekenhuis of aangesloten instelling kreeg en niet voor wie zijn vorming in een ander soort instelling kreeg.

Het Koninklijk Besluit van 13/2/1987, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 21/2/1987, breidt dat beperkt stelsel van de sociale zekerheid uit tot alle geneesheren die de opleiding volgen van geneesheer-specialist, om het even waar ze hun opleiding genieten, om het even of het gaat over universitaire instellingen, aangesloten instellingen of andere.

Toch moeten de wettelijke modaliteiten in verband met de erkenning van geneesheren- specialisten en huisartsen vervuld worden.  Meer bepaald moeten ze een stageplan ingediend hebben bij het Ministerie van Volksgezondheid en Gezin.

Als de geneesheer occasioneel een andere zelfstandige bezigheid uitoefent kan die als aanvullend beschouwd worden en zal hij daarvoor verminderde bijdragen moeten betalen.

 • De geneesheer doet vervangingen

  Hij is onderworpen aan het sociaal statuut, om het even hoe lang deze activiteit duurt en hij moet zich aangeven in het stelsel van de zelfstandigen door aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De aansluiting geldt voor het hele kwartaal waarbinnen hij de vervanging doet.
oth

Vragen over producten

02/209 02 01Of laat u opbellen ›

Gratis offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend prijsinformatie.

Vraag een offerte ›

Contract afsluiten

Kies voor een duidelijk aanbod op maat aan scherpe prijzen.

Word nu sociëtaris ›

Schadegeval melden of een vraag over een klacht

02/209 02 07